Category Archives: Dla Rodziców

Home / Archive by category "Dla Rodziców"

Koszt obiadów

Koszt obiadów w miesiącu kwietniu wynosi 30,00 zł. ( 10 dni x 3,00 zł)

Wpłaty proszę dokonywać do 09.04.2019 w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 7:30 i 12:00 – 15:00.

ZMIANA DOTYCZĄCA WPŁAT NA OBIADY

Od lutego 2019 r następuje zmiana w sposobie płatności za obiady. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz na numer konta 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca. Cena jednego obiadu wynosi 3,00 zł. W tytule przelewu należy podać okres, za który jest wpłata, imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasę i szkołę do której uczęszcza dziecko.

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota: 30,00

           Słownie: trzydzieści złotych

        Tytułem: Wpłata na obiady za luty 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Nieobecności:

Jeżeli dziecko było chore i kwota za obiady nie była jeszcze wpłacona, należy pomniejszyć kwotę wpłaty o ilość dni nieobecności dziecka np. 5 dni x 3,00 zł =15,00 do odliczenia.

Jeżeli została kwota wpłacona z góry za cały miesiąc, to proszę o zgłaszanie nieobecności najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 7.30 osobiście lub telefonicznie pod numer 42 710-13-86 .

Kwota za odliczone dni zostanie odesłana na konto rodzica w tym samym miesiącu.

Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu, będą umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szkoły lub pod wskazanym wyżej numerem telefonu.