Menu Zamknij

Laboratorium Kompetencji w Gimnazjum w Modlnej

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B008/16 „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Podsumowanie zajęć w ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”.

Dnia 12 grudnia 2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla uczniów w ramach realizowanego od stycznia 2017 r. projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 424.203,25 zł.

W ramach realizacji utworzono pracownię do nauczania chemii, fizyki, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakupiono pomoce do matematyki i języków obcych. Szkoła została doposażona w 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów.

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas dodatkowych zajęć. Udział we wsparciu wzięło 100 osób, w tym 81 uczniów i 19 nauczycieli. Zrealizowano:

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z matematyki – 195 godz.

Z języka angielskiego – 120 godz.

Z języka niemieckiego – 120 godz.

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Koło Młodych Matematyków – 180 godz.

Warsztaty z języka angielskiego – 180 godz.

Warsztaty z języka niemieckiego – 180 godz.

Koło Młodych Przedsiębiorców – 180 godz.

– zajęcia przyrodnicze

Koło Młodych Biologów – 120 godz.

Koło Młodych Podróżników – 120 godz.

Koło Młodych Chemików – 360 godz.

Koło Młodych Inżynierów – 120 godz.

– koło informatyczne – 180 godz.

– zajęcia specjalistyczne wspierające ucznia

Korekcyjno-kompensacyjne – 420 godz.

Dla uczniów z dysleksją – 195 godz.

Logopedyczne – 60 godz.

Psychoedukacyjne – 135 godz.

Gimnastyka korekcyjna – 120 godz.

Projekt zapewniał odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.

Koordynator projektu

Alicja Goślińska


W ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” w naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe dla naszych gimnazjalistów. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość kształtować, rozwijać swoje zainteresowania, jak i niwelować dysproporcje edukacyjne oraz wyrównywać deficyty rozwojowe. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów.


„Od dnia 3 września 2018 r. trwają zajęcia prowadzone w ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”. Jest to ostatni etap realizacji projektu, zakładającego rozwój umiejętności kluczowych uczniów. Zakończenie i podsumowanie projektu planowane jest na dzień 12 grudnia 2018 r.”

Kalendarz zajęć w ramach projektu


Zakończono szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”


Galeria filmów – Laboratorium Kompetencji Gimnazjum w Modlnej

  • Zajęcia w terenie

  • Wycieczka do Warszawy


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „LABORATORIUM KOMPETENCJI W GIMNAZJUM W MODLNEJ” w roku szkolnym 2017/2018.


ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Pawlak
Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach i skierowane są do uczniów z wadami postawy, które maja na celu wzmocnienie, skorygowanie układu mięśniowego oraz wyrobienie nawyku przyjmowania postawy prawidłowej – skorygowanej i umiejętne stosowanie go w życiu. 
Głównym celem jest stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej na rzecz kształtowania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają swobodę poruszania się, kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności. Aktywność ruchowa w istotny sposób wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i wykształca świadomość odczuwania własnego ciała.


KOŁO MŁODYCH CHEMIKÓW

Prowadzący – Tomasz Roszkowski – cztery grupy.

Cele ogólne to rozbudzenie głębszych zainteresowań chemią, kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu procesów chemicznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Cele te uczniowie mają osiągnąć dzięki wspólnej „zabawie” chemią. Wykonywanie doświadczeń w małych grupach i komfortowych warunkach, no i w miłej atmosferze. Często doświadczenia te są trudne do wykonania na „normalnych” lekcjach.

Przykłady poniżej na zdjęciach.


KOŁO MŁODYCH INŻYNIERÓW

Prowadzący – Tomasz Roszkowski – Dwie grupy.

Cele ogólne to rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką, kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Cele te podobnie jak na zajęciach chemicznych uczniowie mają osiągnąć poznając nowe przyrządy pomiarowe i posługiwanie się nimi – traktowane jako zabawa. Poznawanie zjawisk i praw fizycznych podczas wykonywania prostych doświadczeń. Przykłady na zdjęciach. Bańki mydlane – napięcie powierzchniowe. Suwmiarki – nauka używania. Budowa samochodów z napędem elektrycznym – i czy na pewno dziewczęta bawiły się gorzej?


Koło Młodych Podróżników


Prowadząca zajęcia – Katarzyna Ogonowska

Zajęcia Koła Młodych Podróżników rozwijają i rozbudzają zainteresowania otaczającym światem. Są to zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i samodzielność w dochodzeniu do wiedzy oraz rozbudzające pasję badawczą. Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności pracy w grupie i prezentowania efektów pracy, a także pracy metodą projektu. Zajęcia przygotowują również do udziału w konkursach. W lutym uczniowie przystąpili do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Górach Polski. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła Tatr. Do finału zakwalifikowały się uczennice: Alicja Kowalczyk i Zuzanna Domańska. 15 marca b.r. została przeprowadzona prelekcja o Tatrach dla klas gimnazjalnych. O Tatrach opowiadał prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Łodzi pan Krzysztof Pietruszewski. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę o najwyższych górach Polski poznając ich walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Na zakończenie wybrali się na wirtualną wędrówkę na Rysy – najwyższy szczyt naszego kraju i poznali zasady bezpiecznego zachowania się w górach. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Skierowane są do uczniów klasy III gimnazjum.


KOŁO INFORMATYCZNE


Nauczyciel prowadzący zajęcia- Justyna Pawlak
Zajęcia koła informatycznego prowadzone są w 3 grupach i adresowane są dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania informatyczne. Głównym celem zajęć jest profilaktyka zagrożeń związanych z siecią oraz możliwości wykorzystywania w sposób bezpieczny jej w celach edukacyjnych.
Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania technologią informatyczną, poznają budowę komputera i jego składowe. Uczniowie sami rozmontowują, a następnie własnoręcznie składają komputer. Dokonują formatowania dysku i odpowiedniej konfiguracji komputera oraz jego oprogramowania. Zajęcia mają dostarczyć uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych.

 


KOŁO MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 


Nauczyciel prowadzący zajęcia- Alicja Goślińska

Zajęcia są propozycją przygotowania młodzieży gimnazjalnej do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy. Uczniowie planują swoją przyszłość, podejmują decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu, kształtują nawyki konsumenckie, uczą się poruszania w świecie finansów. Na  zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi członkowie koła poznają pojęcia i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zasady bezpiecznego zarządzania budżetem (na zdjęciach: gra dydaktyczna „Bezpieczna kasa”).

 


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 


Prowadząca zajęcia – Anna Sadecka

Zajęcia dla uczniów z opinią o dysleksji w ramach projektu „Laboratorium Kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” realizowane są w trzech grupach. Głównym ich założeniem jest stymulowanie procesów percepcyjno – motorycznych oraz usprawnianie umiejętności poprawnego pisania i czytania. Uczniowie podczas zajęć doskonaląc pamięć i percepcję wzrokową układają figury z pamięci i wzoru, zapamiętują, a następnie opowiadają o szczegółach rysunków, wyodrębniają ukryte wyrazy, tworzą mozaiki i rozwijają kreatywne myślenie. Doskonaląc percepcję słuchową różnicują dźwięki z otoczenia i głoski w wyrazach. Zapamiętują fragmenty utworów i próbują je odtworzyć. Umiejętność poprawnego ułożenia narzędzia pisarskiego w dłoni oraz poprawę jakości pisma uczniowie doskonalą wykonując szereg ćwiczeń grafomotorycznych. Wykorzystując pracę z krótkimi tekstami ćwiczą wyrabianie czujności ortograficznej oraz lepsze tempo czytania. Często wykorzystywane są elementy zabawy. Uczestnicy zajęć bardzo lubią grać w gry dydaktyczne, których zasady sami modyfikują dla własnych potrzeb. Wśród nich jest grupa uczniów, która często tworzy różnego rodzaju konstrukcje z klocków. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów co sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery podczas zajęć i dużemu zaangażowaniu w wykonywane zadania.


KOŁO MATEMATYCZNE

Prowadzący: Łukasz Oterski

Zajęcia koła matematycznego adresowane są do uczniów, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. Realizowane będzie to poprzez poznawanie nowych (wykraczających poza podstawę programową) treści oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji. Jeden z tematów zajęć dotyczył wiadomości o figurach przestrzennych. Zajęcia były prowadzone metodą gry dydaktycznej. Uczniowie utrwalali wiadomości o bryłach uczestnicząc w quizie matematycznym. Każdy uczeń w czasie 45 minutowych zajęć rozwiązywał zadania punktowane od 1 do 3. Zadania swoim zakresem obejmowały umiejętności obliczania pola powierzchni i objętości wszystkich poznanych figur przestrzennych. Uczniowie sami decydowali o jakim stopniu trudności rozwiązywali kolejne zadania, rywalizując ze sobą o najwyższy wynik.


ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Nauczyciel prowadzący: Patrycja Górna, ilość grup: 2

Główne założenia zajęć psychoedukacyjnych to nabywanie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się oraz rozwijanie zasobów osobistych. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności oraz mini wykłady i komentarze prowadzącego. Zajęcia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój, zmiany w postawach i zachowaniu. Główne tematy psychoedukacji to asertywność, radzenie sobie ze stresem, emocje, samoocena oraz komunikacja interpersonalna.


LABORATORIUM KOMPETENCJI W GIMNAZJUM W MODLNEJ

W dniu 22 grudnia 2016 r. Gmina Ozorków reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Modlnej Alicję Goślińską i Skarbnika Gminy Ozorków Panią Małgorzatę Domańską podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to 456.469,25 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi szkoła otrzyma w roku 2017 kwotę 313.120,38 zł, w roku 2018 – 111.082,87 zł. Realizacja projektu planowana jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Utworzona zostanie pracownia do nauczania przedmiotów przyrodniczych wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, z nową podłogą i oświetleniem. Zakupione zostaną 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, dlatego od 1 lutego zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języków obcych i przedsiębiorczości. Rozszerzona zostanie też oferta dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do wszystkich dodatkowych zajęć zakupione zostaną atrakcyjne dla uczniów pomoce dydaktyczne. Projekt zapewnia również odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do centrum Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.


Pół miliona złotych dla Gimnazjum w Modlnej!

Od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r. realizowany będzie projekt edukacyjny Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Ogólna wartość projektu wynosi 456 469,25 zł. Ze środków unijnych szkoła otrzyma 424 203,25 zł. Projekt zakłada wykonanie pracowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakup pomocy do matematyki i języków obcych oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów. Wszystko służyć ma nauczaniu z wykorzystaniem metody eksperymentu, jak również realizacji zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje kluczowe, takie jak języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematykę, przedsiębiorczość.