Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Home / Nasze projekty / Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Prawie milion złotych dla Szkoły Podstawowej w Modlnej!

Od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 r. realizowany będzie projekt edukacyjny Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Ogólna wartość projektu wynosi 844 883,13 zł. Ze środków unijnych szkoła otrzyma 775 385,13 zł.

Projekt zakłada stworzenie miejsca do korzystania z internetu po zajęciach lekcyjnych z nowoczesnym sprzętem komputerowym, pracowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z atrakcyjnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakup pomocy do matematyki i języków obcych oraz zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych z wykorzystaniem metody eksperymentu, kształcących kompetencje kluczowe, takie jak języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematykę, przedsiębiorczość. Odbędą się 2 wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W dniu 8 marca 2019 r. Dyrektor Szkoły i Skarbnik Gminy Ozorków podpisały umowę o dofinansowaniu projektu i od tego dnia rozpoczęto realizację zajęć dla uczniów.

Alicja Goślińska

 


Ogłaszamy nabór na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej”.
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

Zajęcia w pierwszym etapie realizowane będą od dn. 8 marca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z regulaminem naboru i diagnozą.

W załączeniu:

– regulamin naboru,

– kalendarz zajęć,

– harmonogram wsparcia,

– dokumenty rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje u Dyrektora SP w Modlnej Alicji Goślińskiej

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej

im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej”

Gmina Ozorków/Szkoła Podstawowa w Modlnej przystąpiły do realizacji projektu pn. „Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej”, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 8 marca 2019 r.

Projektem objętych zostanie 152 uczniów Szkoły Podstawowej w Modlnej, od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia:

 1. Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy: zajęcia dla 131 uczniów. Celem jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy: matematycznych i porozumiewania się w językach obcych (język niemiecki i angielski). Zajęcia będą się skupiały również na indywidualnych potrzebach ucznia, pozwolą zniwelować dysproporcje edukacyjne. Wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 1. Koło Małych Przedsiębiorców – zajęcia kształtujące i rozwijające inicjatywę, przedsiębiorczość i kompetencje społeczne. Mają na celu wprowadzenie uczniów w kręgi życia społecznego, wdrożenie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, samodzielnego zdobywania informacji i świadomego ich wyboru.

 2. Warsztaty języka angielskiego i warsztaty niemieckiego – zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania przy użyciu sprzętu komputerowego i multimedialnego.

 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego

 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

 1. Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze: Zajęcia dla 127 uczniów uzdolnionych w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Wykorzystanie pomocy do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń pozwoli uczniom na poznanie praktycznego zastosowania treści teoretycznych. Uczniowie będą zachęcani do samodzielnego eksperymentowania, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 1. Koło Małych Matematyków – zajęcia kształtujące i rozwijające

kompetencje matematyczne i techniczno – naukowe, logiczne myślenie, umiejętność pracy w grupie

 1. Koło Małych Chemików,

 2. Koło Małych Inżynierów,

 3. Koło Małych Biologów,

 4. Koło Małych Odkrywców.

W ramach zajęć – 2 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 1. Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe:

Koło Małych Informatyków dla 58 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie informatycznym, realizowane w 10 grupach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zagrożeń i możliwości sieci społecznościowych.

 1. Zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Zajęcia dla 46 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakładające usprawnienie procesów percepcyjno-motorycznych, wyrównanie deficytów rozwojowych, rozwój umiejętności społecznych. W tym:

 1. zajęcia logopedyczne – obejmujące ćwiczenia odpowiednie do rodzaju deficytu – zaburzeń mowy.

 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 3. Zajęcia wspomagające proces uczenia się uczniów z SPE,

 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane przez Szkołę w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2020 r. (podzielone na etapy wynikające z organizacji roku szkolnego).

Rekrutacja uczniów do projektu odbywa się w lutym 2019 r.

Kryteria kwalifikacji uczniów do zajęć w ramach projektu:

 1. Kryterium formalne: osoba jest uczniem Szkoły Podstawowej w Modlnej – 1pkt.

Kryteria merytoryczne:

  • uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 3 pkt.

  • motywacja – 1 pkt.

  • uczniowie z orzeczeniem/opinią z poradni psych.-ped. – 3 pkt.

Kryteria dodatkowe:

  • dziecko posiada orzeczony stopień niepełnosprawności – 2 pkt.

  • niski dochód w rodzinie – 2 pkt.

Maksymalnie 11 punktów.

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania u Wychowawcy Klasy lub w Sekretariacie Szkoły)) wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie, tj. najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r. w Biurze projektu – u Dyrektora SP w Modlnej.